Apelul ONG-urilor de media: Cerem transparență, acces la informația de interes public și reforme reale care ar facilita dezvoltarea mass-mediei

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media solicită noii guvernări a Republicii Moldova să asigure transparența reală a activității instituțiilor publice și accesul nerestricționat la informația de interes public pentru jurnaliști și instituțiile mass-media, aspecte care au fost neglijate de fosta guvernare în pofida apelurilor repetate ale ONG-urilor și redacțiilor de media. Astfel, cerem să fie excluse practicile de până acum, când persoanele cu funcție de demnitate publică refuză să răspundă la întrebările jurnaliștilor, ministerele și agențiile ezită să organizeze conferințe de presă, la cererile de acces la informație se oferă răspunsuri întârziate sau incomplete, iar jurnaliștii nu au acces la întâlnirile în teritoriu cu primarii și alți aleși locali și funcționari publici. Comunicarea și transparența sunt elemente esențiale ale bunei guvernări, iar dreptul la informație și dreptul jurnaliștilor de a obține și disemina informații de interes public sunt garantate de Constituție și legislația în vigoare.

ONG-urile de media solicită Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova să implementeze reforme reale, care ar crea condiții de dezvoltare sustenabilă a jurnalismului moldovenesc pe principii democratice și europene. Reamintim că în sertarele comisiilor parlamentare se prăfuiesc unele proiecte de legi bune, elaborate inclusiv cu suportul Uniunii Europene și a Consiliului Europei, însă adoptarea acestora a fost blocată de vechea guvernare care a protejat grupuri de interese și proprietari de media, inclusiv din rândul politicienilor. Această abordare a încurajat utilizarea masivă a platformelor mediatice în scop de promovare politică și de distribuire a informațiilor false și a condus la distorsionarea pieței mediatice prin stimularea concurenței neloiale și a abuzului de poziții dominante.

Solicităm includerea pe agenda Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova și în Planul de acțiuni pentru implementarea Programului de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune” a următoarelor obiective, pe care le considerăm absolut necesare pentru reformarea domeniului mediatic:

- Definitivarea, aprobarea și realizarea Programului național de dezvoltare a mass-mediei pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului, elaborate în conformitate cu Concepția națională pentru dezvoltarea mass-mediei (Legea nr. 67 din 26 iulie 2018);

- Completarea cadrului legislativ și normativ pentru excluderea impedimentelor artificiale și facilitarea accesului la informația de interes public pentru reprezentanții instituțiilor mass-media (modificarea și completarea Legii privind accesul la informație, Legii cu privire la libertatea de exprimare, Legii privind protecția datelor cu caracter personal, Codului civil, Codului contravențional, Legii cu privire la secretul de stat, Codului administrativ, Legii cadastrului bunurilor imobile ș.a.);

- Îmbunătățirea practicilor de oferire a accesului la informația de interes public, asigurarea transparenței reale a datelor și deschiderea bazelor de date pentru jurnaliștii care accesează informații de interes public;

- Îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ în domeniile publicitate și concurență pe piața mediatică, prin adoptarea proiectului noii Legi a publicității și a proiectului de completare a Legii concurenței. Eficientizarea și responsabilizarea Consiliului Concurenței în investigarea și sancționarea înțelegerilor de cartel și a abuzurilor de poziție dominantă pe piața mass-media și pe piața publicității;

- Revizuirea cadrului legislativ pentru asigurarea transparenței reale a proprietarilor beneficiari ai instituțiilor mass-media și a surselor de finanțare a furnizorilor de servicii media audiovizuale;

- Modificarea procedurilor de măsurare a audienței furnizorilor de servicii media audiovizuale pentru a garanta furnizarea unor date veridice privind audiența și un mediu concurențial loial; 

- Elaborarea și aprobarea unor modificări la Codul serviciilor media audiovizuale pentru excluderea subordonării politice și eficientizarea activității Consiliului Audiovizualului și a Consiliului de Supraveghere a Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”;

- Reformarea profundă a Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” și transformarea acesteia într-o companie eficientă care să asigure o emisie independentă și calitativă;

- Sistarea emisiei prin eter începând cu 1 ianuarie 2022 și fortificarea sistemului multiplex, inclusiv prin subvenționarea parțială pentru perioada incipientă a costului acestuia pentru furnizorii de servicii media audiovizuale;

- Examinarea, definitivarea și aprobarea proiectului de lege pentru instituirea sistemului național de susținere a dezvoltării instituțiilor mass-media independente de utilitate publică, inclusiv a celor din regiunile Republicii Moldova;

- Reorganizarea activității Î.S. „Poșta Moldovei” și facilitarea distribuției și a vânzării cu amănuntul a publicațiilor periodice autohtone în toate rețelele din țară;

- Revizuirea Strategiei securității informaționale 2019-2024 și completarea cu acțiuni specifice care ar asigura protecția spațiului informațional autohton de interferențele informaționale nocive din exterior;

- Evaluarea legislației naționale și a practicilor europene în domeniul combaterii știrilor false, elaborarea și adoptarea unor amendamente legislative în acest sens, care ar asigura inclusiv reacția operativă și adecvată a instituțiilor publice pentru combaterea știrilor false;

- Completarea mecanismului de desemnare procentuală („legea 2%”) prin includerea instituțiilor mass-media ca potențiali beneficiari ai redirecționării a 2% din impozitul pe venit de la persoanele fizice;

- Revizuirea prevederilor Codului electoral în partea care vizează reflectarea alegerilor de către mass-media, prin excluderea ambiguităților și unificarea noțiunilor utilizate pentru a facilita activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale în perioadele electorale.

Asociația Presei Independente
Centrul de Investigații Jurnalistice
Comitetul pentru Libertatea Presei
Centrul „Acces-info”
Asociația Presei Electronice
Centrul pentru Jurnalism Independent
RISE Moldova
Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
Asociația Media-Guard